NỘI DUNG:
Người chơi tham gia vào sự kiện để tìm và tiêu diệt BOSS SELUPAN nhận được rất nhiều vật phẩm quý, như Đồ 380, Đồ Exc, Đồ thần.

ĐỊA ĐIỂM:
- Map RAKLIONBOSS server 10

THỜI GIAN:
- 21h15 bắt đầu từ ngày 07/01/2019

Phần Thưởng:
sau khi tiêu diệt nhện Ralkion sẽ nhận được item hoàn hảo ngẫu nhiên

Sự Kiện bao gồm 3 giai đoạn :

Giai đoạn 1: Tiêu diệt tất cả các nhện con.

Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupans xuất hiện

Giai đoạn 3 : Tiêu diệt Boss Selupan