HƯỚNG DẪN LÀM NHIỆM VỤ 3 - THĂNG CẤP MASTER

Xem hướng dẫn làm nhiệm vụ 1 và 2 tại đây: Hướng dẫn làm nhiệm vụ 1 2